Совети на годините/родителски

Објавување на термините за советите на годините и одржување на родителски средби за класификационите периоди.