ЗА РОДИТЕЛИ

Брошура за родители – СОУ Јане Сандански 2016 година (КЛИКНЕТЕ ЗА ДА ЈА ОТВОРИТЕ)

Брошура за родители – СОУ _Јане Сандански_ 2011 година (КЛИКНЕТЕ ЗА ДА ЈА ОТВОРИТЕ)

Информирањето на родителите за напредокот и постигањата на учениците ќе се остварува низ следните форми:

 Општи родителски средби според програмата што е дел од оваа Годишна програма.
 Доставување на родителот евидентните листови за успехот на учениците.
 Приемни денови определени од наставниците и истакнати на огласната табла во училиштето.
 Отворени денови за родители (истакнати на огласна табла).
 Информирање со пишана информација.
Информацијата што ја дава наставникот треба да придонесе за подобрување на напредокот на ученикот, па затоа таа мора да биде јасна и конкретна.

 

ТЕРМИНИ НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА СРЕДБИ СО РОДИТЕЛИТЕ 

(наскоро ќе бидат истакнати новите термини) 

Име и презиме на наставникот Претпладне Попладне
1 Анита Станковска Четврток 9-10ч 15-16ч
2 Снежана Пијанманова Вторник 10-11ч 16-17ч
3 Полина Ашикова Понеделник 10-11ч 16-17ч
4 Марика георгиева Среда13,45-14,45ч Четврток12,30-13,30
5 Палазова Даница Среда 12,30-13,30
6 Бучев Васе Четврток 9,20-10,20 15,20-16,20
7 Костадин Каркаљашев Понеделник 12-13ч Петок 12,30,-13,30ч
8 Витанова Зорица Вторник 12,30-13,30 Среда 12,30-13,30
9 Фиданова Соња Среда 9-10ч 15-16ч
10 Василева Гордана Понеделник11ч-12ч Понеделник 17ч-18ч
11 Софија Тошева Петок 8,15-9,15ч Понеделник 14,15-15,15ч
12 Џорлева Жаклина Четврток 11-12ч 17-18ч
13 Закирова Милева Петок 10-11ч 16-17ч
14 Лилјана Станоевиќ Петок 9,20-10,20ч 15,20-16,20ч
15 Виолета Стојчева Вторник 8,15-9,15 14,15-15,15ч
16 Убавка Упчева Среда 10-11ч Вторник 16-17ч
17 Маријана Христова Понеделник 8,15-9,15 14,15-15,15
18 Елизабета Витанова Вторник 12,45-13,45 Среда 14-15
19 Невенка Стојанова Вторник 9-10ч 15-16ч
20 Снежана Илиевска Поповска Среда 9-10ч 15-16ч
21 Јованка Михајловиќ Вторник 11-12ч 17-18ч
22 Василка Прчкова Вторник 10-11ч 16-17ч
23 Катерина Ќосева Понеделник 11-12ч 17-18ч
24 Братица Милкова Понеделник 10-11ч 16-17ч
26 Цонева Зуле Понеделник 12,30-13,30ч
27 Спасова Весна Петок 12,30-13,30
28 Славица Милева Ефтимова Понеделник 14,15-15,15ч Вторник 14,15-15,15ч
29 Михајлова Жаклина Четврток 10-11ч 16ч-17ч
30 Весна Велкова Вторник 10-11ч 16-17ч
31 Стаменка Џорлева
32 Михајлов Блажо Среда 12,45-13,45ч 14-15ч
33 Михајло Пепиќ Понеделник 13,30-14,30ч 17-18ч
34 Велкова Весна 9.30ч-10,30ч 15,30ч-16,30ч
35 Горги Трајков Среда 9-10ч 12,30-13,30ч
36 Митко Тошев Среда 9-10ч 12,30-13,30ч
37 Билјана Витанова Четврток10,10-11,10 16,10-17,10ч
38 Тања Танчева Четврток10-11ч 16-17ч
39 Ленче Пиличева Понеделник 10,10-11,10ч 16,10-17,10ч
40 Нада Божијанова Понеделник11-12ч 16,10-17,10ч
41 Катерина Панов Кожаров Четврток10-11ч 16-17ч
42 Валентина Николова Четврток 11-12ч 15-16ч
43 Катерина Милушева Среда9-10ч 15-16ч
44 Катерина Никполова Четврток11-12ч 15-16ч
45 Тинка Заева Понеделник13-14ч
46 Венко Пијанманов Среда9-10ч 15-16ч
47 Сашо Пиличев Среда10-11ч 16-17ч
48 Антигона Буровска 12,30-13,30ч 17-18ч
49 Виолета Николова Понеделник11-12ч 17-18ч
50 Марјан Стојанов Среда 10-11ч 16-17ч
51 Верица Јанкова Среда10-11ч 16-17ч
52 Соња Иванова Вторник12-13ч 17-18ч
53 Македонка Фиданова Вторник10-11ч 16-17ч
54 Кирчанов Денис Вторник10-11ч 16-17ч
55 Крсте Петров Петок12,45-13,45 16-17ч
56 Митевски Ристо Понеделник10-11 16-17ч
57 Марика Лазарова Среда 8,20-9,20 14,20-15,20ч
58 Катерина Калева Четврток11-12ч 16-17ч
59 Ивица Иванчев Вторник8,20-9,20ч 14,20-15,20ч
60 Гоце Кончалиев Среда8,20-9,20 14,20-15,20
61 Борка Дончева Понеделник12,30-13,30ч 17,30-18,30ч
62 Петруш Џорлев Четврток 12,40-13,40
63 Билјана Костадинова Четврток11-12ч 16-17ч
64 Стојан Кировски 11-12ч 16-17ч
65 Јулија Глигорова Среда10-11ч 16-17ч
66 Фроска Велкова Четврток11-12ч 17-18ч
67 Сузана Гојкова Вторник11-12ч 17-18ч
68 Печков Јосиф Понеделник13,30-14,30ч
69 Донева Гордана Вторник11-12ч 16-17ч
70 Павле Стојанов Понеделник 9,15-10 15,5-16ч
71 Пиличев Спасе Среда 8,15-9,15ч 14,20-15,20ч