Погледнете како комисијата ги оценува текстовите за матура

Задолжителниот дел од матура опфаќа англиски јазик – предмет кој е мошне актуелен меѓу матурантите при изборот на еден од трите предмети за полагање. angВо денешни услови, бесмислено е да бидете во грч и паника пред матура со оглед на бројните примери на оценување, објавени прирачници и тестови со одговори кои се достапни онлајн. Аналогно,  би било тотално неодговорно доколку не ги користите овие помагала кои можат многу ефективно да влијаат на вашиот успех.

Ви објавуваме три различни одговори на делот Пишување за предметот странски јазик (најчесто англиски) дополнето со коментари од комисијата според критериумите.

Дадена задача:
Your friend is an artist and he finally has his first exhibition. He sends you an invitation, but you cannot come because you have some previous engagement.
Write him an answer where you will:
• thank him for the invitation
• apologize
• say why you cannot come
Your answer should be written in 80-100 words.

Dear Bona
This is just a short letter toolk
let you know that I’cant come
took your exhibition because I have
some engagement in my family.
I’m happy because your dream to be
an artist come true.
I’ hope that hone day to be the
best artist in the world.
I’m soprout to be yor friend.
Wis you all the best.
Hope to see you bery soon.

Lot’s of love, so much,
A….

Критериуми за оценување:
Содржина: Во текстот нема доволно информации во однос на барањата на задачата; кандидатот ниту се заблагодарува, ниту пак се извинува поради недоаѓањето на изложбата; на некои места информациите се нејасни.
Структура: Структурата воопшто не одговара на видот на текстот;
Јазик: Кандидатот покажува основни познавања на јазикот, но прави грешки кај поедноставните граматички структури;
„…short letter toolk let you know…”, „…can’t come took your exhibition…”[divider]
Dear I…,

–        Thank you for the invitation I am very happy for you. Yesterday I thinking of you
and my brother ask me who is your phone number. He liked ask you haw is him girlfriend.
–         I like come, and see your finally exhibition but I can’t bacause I must go
in scool and larn for finally exam.
–         I apologize you and I wish you luck to much. I hope you invite me for
your next exhibition.

Best wishes!!!
Your friend D…

Критериуми за оценување:
Содржина:Опфатени се сите барања, но има и непотребни информации кои го збунуваат читателот.
“…my brother ask me who is your phone number. He liked ask you haw is him girlfriend.”
Структура:Организацијата и структурата одговараат на поставената задача. Текстот е јасно поделен на пасуси.
Јазик: Во текстот се сретнуваат повеќе правописни грешки, но истите не го попречуваат разбирањето на текстот; Лексиката е едноставна и не секогаш правилно употребенa:
пр. “…finally exhibition…”, “…finally exam…”, “wish you luck to much…”
Кандидатот се обидува да употребува сложени граматички структури, но со грешки:
пр. “…I thinking of you…” наместо “I was thinking of you”, “I like come…” наместо “I’d like to come…”, “I hope you invite me…”, наместо “I hope you’ll invite me…”[divider]
Dear A…,

–          I was very happy when I got the invitation for your exhibition. I’m so
proud of you, you were always the best!
–          However, I really can’t come. Unfortunately, my mother is in hospital
and she needs me now! I would like to be an optimist, but I don’t think she’ll
be better in three days.
–          That’s why I’m asking you to accept my apology. I’m sure that you
understand me and I wish you a big success.
Love,
J…

Критериуми за оценување:
Содржина: Содржината во целост одговара на барањата на задачата; барањата се потполно и подеднакво разработени и во целост соодветствуваат на упатството на задачата, односно информациите потполно одговараат на барањата.
Структура: Организацијата и структурата одговараат на поставената задача. Текстот е јасно поделен на пасуси.
Јазик: Кандидатот успешно го употребува јазикот. Во текстот нема правописни грешки (иако се дозволени незначителни грешки); лексиката и граматичките структури се разновидни и правилно употребени.