Се бараат наградените на Млади истражувачи од 1984-2013

Сојузот на здруженијата на младите истражувачи – Наука на младите се подготвува за големиот 50-годишен јубилеј.

„Сакаме да направиме пресек дали во оваа половина од векот Народна техника успешно работела кон остварување на своите цели: откривање и стумулирање на млади таленти во природните и техничките науки, како и поддршка на нивното иновативното творештво“, вели за нашиот веб-сајт претседателот на Народна Техника, проф д-р Христина Спасевска.

За таа цел започнато е со подготовка на брошура во којашто ќе бидат побликувани информации за нивните добитници на награди од Државните натпревари на млади истражувачи , т.е каде се сега тие и што работат.

За секој награден има прашалник кој може да го симнете О В Д Е.
Одговорениот прашалник треба да биде пратен на следната електронска пошта: nauka.na.mladi@gmail.comЗа да се приклучите кон наоѓањето на сите наградени од СОУ „Јане Сандански“ ви објавуваме список:
1984 година
Астроноимија – Звонко Николов
Биологија – Марјанa Диневa
Географија – Кире Стоименов, Иринка Трајкова, Марија Пујуклиева
1985 година

Хемија – Кирил Ахтаов,Трајче Иванов
Географија – Каљопа Витанова, Каролина Додевска
1986 година
Биологија – Марина Валбона, Викторија Токарова
Географија – Ленче Костадинова, Наталија Делева, Илија Матиничаров
Физика – Лолита Трендафилова
1987 година
Астрономија – Наташа Тасевска, Марија Смиљанова, Тони Митев
Географија – Грозда Витанова, Наташа Делева, Весна Дончева, Атанас Козарев
Физика – Горан Милошевски, Бобан Рендевски
Биологија – Дајана Јевтиќ
Млади истражувачи – Дајана Јевтиќ
1988 година

Биологија – Сузана Запрева, Наташа Глигорева
Географија – Весна Дончева, Атанас Козарев, Билјана Китанова, Валентина Карчева
Меторологија – Наташа Тасевска
Физика – Горанчо Милошевски
Хемија – Маре Георгиева
Млади истражувачи – Снежана Котева, Рената Костадинова
1989 година
Биологија – Јасмина Филева, Мирјана Јевтиќ, Наташа Глигорова
Географија – Зоран Дончев, Горан Младеновски, Билјана Китанова, Валентина Карчева, Маре Георгиева, Душан Королија

Метеорологија – Наташа Тасевска

1990 година

Метеорологија – Весна Евтимовска
Географија – Зоран Дончев,Горан Младеновски
Хемија – Џозепина Џемова,Павлинка Илиева
Физика – Сузана Запрева
Млади истражувачи – Душан Королија
Биологија – Василка Бујуклиева, Виданка Михајлова
1991 година

Биологија – Василка Бујуклиева, Надица Котевска
Екологија – Фиданка Михајлова
Географија – Тимчо Симоновски
Метеорологија – Весна Евтимовска
Информатика – Благој Ѓузелов
Млади истражувачи – Павлина Илиева, Емилија Џатева
1992 година
Биологија – Магдалена Запрова, Софија Делова

Географија -Тимчо Симоновски гим Јане Сандански Струмица
Математика – Елена Прчкова гим Јане Сандански Струмица
Информатика – Ристо Поп- Пецев гим Јане Сандански Струмица
Физика – Васко Караманов, Васко Поппетревски
Млади истражувачи – Емилија Џатева, Фиданка Михајлова
1993 година
Математика – 
Елена Прчкова
Микробиологија – Елена Испирова
Географија – Загорка Крстовска
Метеорологија – Стојан Карамитров
Физика – Васко Попетрески,Огнен Крстевски
Систематика – Магдалена Запрова,Роксана Петковска
Физиологија -Софија Делева, Татијана Делева
1994 година
Екологија – Даница Алачка
Физологија – Лорета Маврова
Физологија на растенија – Анче Арабаџиева,Татјана Делева, Марија Кирова
Физика – Светлана Триводалиева, Васко Попетрески,Огнен Крстевски
Математика – Елена Прчкова
Хемија – Бојана Ангелова, Славица Ангелова, Трајче Галев,Ѓорѓи Галев
Географија – Олга Ичева, Борис Димитриев, Марија Драгојевиќ
Информатика – Андон Манчев
1995 година
Физиологија на растенија – Татјана Делева, Магдалена Хаџи-Котарова, Славица Соколова, Персида Делова
Органска хемија – Гоце Христов, Божидар Самиз, Елисавета Јанева
Математика – Катарина Стојанова
1996 година
Аналитичка хемија – Персида Делева, Невенка Ангова
Информатика – Миле Гогушев, Ване Џибулов, Спасе Милков, Зоран Наќев
Математика – Зорица Гоѓоска, Ване Спасев
Физиологија – Наум Веслиевски, Александар Митов
1997 година
Биохемија – Магдалена Хаџи-Котарова, Персида Делчева, Александар Митов
Физика – Неда Трајкова
Физиологија на неорганска хемија – Наум Веслиевски
1998 година
Неорганска хемија – Снежана Стојанова, Марија Рашковска
Физика – Кирил Лазаров
Астрономија – Евел Мечкаров
Географија – Атанаско Трајковски, Соња Фончева,Биљана Митрева
Физиологија – Драги Коцев
1999 година
Географија – Јасмина Накова
Екологија – Васка Иванова, Марија Расковска
Информатика – Георги Настев, Ристо Гогов
Физика – Кирил Лазаров
Аналитичка хемија – Драги Коцев
2000 година
Екологија – Верица Узунова
Аналитичка хемија – Драги Коцев
2001 година
Физиологија – Зеленикова Драгица
Микробиологија – Вања Велкова, Благој Лазаров
Екологија – Зорица Милкова, Миливој Витанов
Физичка хемија – Елена Милкова
Астрономија – Драги Рашковски
2002 година
Растителна – Зорица Милкова, Миливој Витанов
Физика – Димитар Голев, Христо Кујумџиев
2004 година
Микриобиологија – Босилка Колева
Систематика – Бранко Андреев, Ивана Шоршиева
Физика – Горан Николов
2005 година
Аналитичка хемија – Симона Анџиева
Математика – Љубица Колева
Физика – Надица Чаушевска
2006 година
Аналитичка и еколошка хемија – Кристина Тодорова, Данче Палифрова
Математика – Василија Узунова
Неорганска и физичка хемија – Сања Балџиева
2010 година
Аналитичка хемија – Димитар Цеков
Екологија – Глигор Тасев
Информатика – Горан Стојанов
2012 година
Информатика – дизајн – Борис Едровски
2013 година
Фармакологија – Дино Карпичаров