Документи

Документи за бесплатно симнување
* со клик на насловот се отвора прозорчето за симнување на избраниот документ

1. Брошура за родители
2. План за заштита и спасување на училиштето
3. Извештај 2012-2013
4. Годишна програма 2012-2013
5. Наградени 2011-2012
6. Годишни сметки за 2016 година
7. Годишни сметки за 2017 година
8. Годишни сметки за 2018 година

9. Годишен план за јавни набавки за 2018

10. Годишни сметки за 2019 година
11. Самоевалуација за 2019 година
12. VocWebLeap брошура 

13. Годишни сметки за 2020 година   

14. Годишен план за јавни набавки за 2021 
15. Завршна сметка 2021                                                                                                                                              16. Годишен извештај 2023    

17. Годишен план за јавни набавки 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       18. Завршни сметки

ПРАКСА
1. Предлог листа на работодавачи за феријална пракса
2. Програма за феријална пракса за прва година
3. Програма за феријална пракса за втора година