ЗА НАС

Сметен во центарот на градот Струмица.ЛИЧНА КАРТА
СОУ „Јане Сандански“ своите никулци на гимназиско образование ги бележи од 1913 година. Во 1921 г. од политички причини биле укинати сите гимназиии на територијата на Македонија. Воените немири што владееле со овие простори биле причина со прекини, наставата да се одвива на српски и бугарски јазик се до 1944 г. кога со одлука на АСНОМ е решено на територијата на Македонија, а со тоа и во Струмица да се отворат гимназии. Во услови на штотуку ослободена Струмица, гимназијата работела во зградата во која денес се наоѓа Заводот за заштита на спомениците на културата и Историскиот архив, а учениците морале сами да си обезбедат клупи и столови. Почнувајќи од 05.02.1945 год., кога за првпат е одржан час на македонски јазик, па се до денес СОУ„Јане Сандански“ бележи големи успеси. Како резултат на потребите на општеството, во 1955/56 год. се отворат и економски паралелки.

МИСИЈА
СОУ „Јане Сандански“ како свој приоритет го има создавањето квалитетен кадар кој вистински ќе се вклопи во современото општество и достојно ќе го презентира училиштето преку сопствениот успех при понатамошното школување во високо-образовните институции во државата и надвор од неа. Интеракцијата и меѓуетничкиот дијалог се нашата силна страна во промовирањето на различностите, толеранцијата и заемната почит.

 

 

DSC_1365ЛОКАЦИЈА
СОУ „Јане Сандански“ е сместено во централниот дел на градот Струмица,  непосредно до градскиот плоштад. Училиштето е формирано од страна на Собранието на општина Струмица. СОУ ,,Јане Сандански“ од Струмица е регистрирано како самостоен правен субјект во Окружниот стопански суд во Штип со судско Решение бр.1-658-0 срег 34/06 од 28.02.2006 година. Училиштето има решение за верификација на гимназиско образование број 09-245/1 од 15.05.2004 година и економско образование бр. 11-830/2 од 11.05.2006 год. издадени од страна на Министерството за образование и наука на Република Македонија. Околу училиштето во непосредна близина се наоѓаат Градската библиотека, Националната установа Центар за култура „Антон Панов“, ООУ „Сандо Масев“, Дом на АРМ и поголемиот дел од јавните установи со кои училиштето има соработка (ТД, банки, УЈП, Централен регистар и сл.).

 

ВИЗИЈА

Да се има визија
Значи да се гледа напред.
Да се гледа напред
Значи чекор до иднината.

Сакаме нашето училиште да стане лидер во образување кадри од гимназиското образование и економската струка во
југоисточна Македонија и добро организирана, материјално – технички опремена и кадровски солидно екипирана образовна установа во која меѓуетничката соработка ќе им обезбеди еднакви услови за напредување на припадниците од сите етникуми.
Сите капацитети, човечки и материјални, ги насочуваме нашето училиште да стане многу посакуваниот „Втор дом “за
секој ученик.

Напишете коментар