Импресум

Средно општинско училиште „Јане Сандански“
„Моша Пијаде“ бр. 2, 2400 Струмица, Република Македонија

Редакција:
м-р Софија Тошева – главен и одговорен уредник
sofijatosheva@yahoo.com
Митко Ников – техничка поддршка
mitkonikov01@gmail.com
Нина Хаџи-Котарова – техничка поддршка
ninanineks@hotmail.com

Маркетинг:
телефон: 072 217 886

3684 Вкупно 1 Денес