КРЕАТИВНО ЌОШЕ

СЕКЦИЈА „КРЕАТИВНО ЌОШЕ“

     Согласно Годишната програма за учебната 2016/17 година за формирање секции според потребите и афинитетите на учениците, менторите: м-р. Гордана Василева-Вукашиновиќ, Јованка Михаиловиќ, м-р. Катерина Милушева и м-р. Македонка Манушева, ја иницираа работата на една нова секција „КРЕАТИВНО ЌОШЕ“.

     Според професорките-ментори на оваа секција, работата со ученици сама по себе им ја наметнала оваа идеја за покажување на различните креативни способности на учениците. Изненадени од големиот интерес и креативноста на учениците, тие не ги откриваат следните идеи кои навистина се многубројни. Во секцијата учествуваат ученици од I, II, III и IV година, од кои дел се:

I година:

Ели Двојаковска

Тања Митева

Наталија Ристова

Марија Малинова

Камелија Каламерникова

Дони Точевска

II година:

Ива Поп-Пецева

Никола Танушев

Бранкица Босиљанова

Дејан Трендов

III година:

Даниела Шолаја

Цветанка Јованова

Софија Малинова

IV година:

Елена Вчева

Сања Стратарска

Павлинка Андонова

Слободанка Пандева

Кристина Попова

Марија Малинова

Елена Митева

Ѕвезда Иванова