Проектни активности

Е-училиште: Светски признаенa платформа и привилегија за нашите ученици

Наставниот кадар во нашето училиште преку разни проекти се труди максимално да оствари попрофесионална комуникација и ширење на знаењата преку можностите кои ги [...]